Een Nederlandse Experiment

Een Nederlandse Experiment

(ENGLISH TRANSLATION BELOW DUTCH ARTICLE)

Vandaag wil ik iets in het Nederlands schrijven. Helaas kan ik de taal nog niet zo goed gebruiken, maar ik vind het heel leuk en het is echt spannend om nieuwe talen te oefenen. Ik heb het Nederlands voor een paar weken geleerd, en hoewel het moeilijk voor mij is, wil ik het in het echte leven gebruiken en niet alleen voor nadenken – dat is niet praktische.

Ik heb een paar veranderingen in mijn leven gemaakt – ik heb de taal op mijn telefoon veranderd, en op Facebook ook. Daardoor kan ik de taal elke dag zien, en ik kan ook leren zonder denken. Op Facebook zie ik de woord “berichten” en met de verband weet ik dat het in het Engels “messages” is. Er zijn ook veel zinnen die ik geleerd heb – “verwijderen”, “instelligen”, “x vind y leuk”, enzovoort. Leren zonder denken – dat kan een goede zaak zijn, indien het nuttig is!

In de tweede plaats probeer ik Nederlands elke dag gebruiken. Het hoeft niet veel zijn, maar ik moet minstens een beetje van de taal schrijven of praten – gewoonlijk schrijven, maar dat is iets dat ik moet veranderen, denk ik.

Ten derde probeer ik het Nederlands met echte mensen gebruiken. Doordat leer ik de woorden die ik niet weet (en het moeilijkste zaak is dat je niet weet wat je niet weet!), en ik kan ook de zinnen van anderen studeren en sneller leren – het is geen “snelkoppeling”, maar het is een makkelijke manier om de belangrijkste woorden te leren. Ik kijk op die woorden die ik gebruik en dan kan ik hopelijk sneller leren!

Ik weet dat ik fouten maken, maar voor mij is dat geen probleem. Iedereen maakt fouten. Ik denk eigenlijk dat het belangrijkste is fouten te maken – als men geen fouten maakt, hoe weet je dat je het verbeterd? De man die duizend fouten elke dag maakt zal beter dan de man die tien fouten maakt.

Dat is voor mij vandaag genoeg – mijn Nederlandse “niveau” is totaal beginner, en ik vind schrijven (en praten, en luisteren) in het Nederlands heel moeilijk. Hopelijk kan ik me verbeteren zodat ik beter Nederlands schrijven kan – en inmiddels zal ik blijven oefenen!

ENGLISH TRANSLATION (for non-Dutch speakers)

Today, I want to write something in Dutch. Unfortunately, I can’t yet use the language very well, but I really like it and it’s very exciting to practice new languages. I’ve been learning Dutch for a few weeks*, and although it’s difficult for me, I want to use it in real life and not just think about it – that’s not practical.

(*Technically, I started in mid-August, but I was touring throughout September and October and didn’t actually practice any Dutch at all, so I’ve only re-started my studying in November. Shame on me.)

I’ve made a few changes in my life – I’ve changed the language on my phone, and also on Facebook. Because of that, I’m able to see the language every day, and I can learn without even having to think. On Facebook, I’ll see the word “berichten” and with the context I know that it means “messages”. There are also many other phrases that I’ve learned – “delete”, “settings”, “x likes y”, and so on. Learning without even thinking – that can be a good thing, as long as it’s actually useful!

Secondly, I try to use Dutch every day. It doesn’t have to be a lot, but I have to at least write or speak a little of the language – it’s usually writing, but that, I think, is something that I should change.

Thirdly, I try to use Dutch with real people. Through that, I learn the words that I don’t know (and the most difficult thing is that you don’t know what you don’t know!) and I can also study the sentences and phrases of others and learn more quickly – it’s no “short-cut”, but it’s an easy enough way to learn the most important words. I look up the words that I need and then, hopefully, I can learn more quickly!

I know that I make mistakes, but for me, that’s not a problem. Everyone makes mistakes. I actually think that the most important thing is to make mistakes – if you don’t make any mistakes, how do you know you’re getting better? The man who makes a thousand mistakes every day will be better than the man who makes ten.

That’s enough for me today – my Dutch level is essentially “total beginner”, and I find writing (and speaking, and listening) in Dutch very difficult. Hopefully I can improve my level so that I can write better Dutch – and in the meantime, I’ll keep practising!